227 226 00

Betingelser hos DuKan

Kjøpsbetingelser hos DuKan AS1 Kjøp hos DuKan AS


Disse betingelser gjelder for alt kjøp av varer og tjenester gjennom DuKan AS (heretter kalt «DuKan»). Der er først inngått en bindende kjøpsavtale med DuKan når du har mottatt en ordrebekreftelse fra DuKan.


Avtalegrunnlaget for mellom Kunden som kjøper og DuKan som selger består av kjøpsbetingelsene og den mottatte ordrebekreftelse.


Det kan benyttes VISA eller Mastercard når det handles hos DuKan. For å kunne handle med VISA og Mastercard må kjøperen være over 18 år. Personer under 18 år må ha en myndig person til å foreta handelen for seg.


Alle priser på www.dukapc.no er i norske kroner og inklusive moms, men eksklusive frakt og eventuelle betalingskostnader. DuKan plikter å legge til miljøgebyr på noen av varene. Dette gebyret er inkludert i prisen som er oppgitt.


Prisendringer kan forekomme, bl.a. som følge av valutaendringer, avgiftsendringer, leveringssvikt, utsolgte varer og nye priser fra produsenter. Prisendringer påvirker ikke ordrebekreftede bestillinger.


Det tas forbehold for prisfeil som følge av trykk- og bilde-feil og force majeure.


Der tas forbehold for utsolgte varer og utsatte leveringstider fra DuKans leverandører.


Forbrukerkjøp er bl.a. regulert i følgende lover: Forbrukerkjøpsloven, Angrerettloven, Personopplysningsloven og Markedsføringsloven.2 Reklamasjonsrett


Som forbruker har Kunden etter Forbrukerkjøpsloven 2 års reklamasjonsrett grunnet feil eller mangler. Dersom varen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år. Dette betyr at du kan kreve varen rettet, byttet, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves, avhengig av den konkrete situasjon. Dette betinger naturligvis at reklamasjonen er berettiget.


En mangel må være vesentlig før heving av kjøpet kan foretas. Mangelen må foreligge når kunden får produktene i sin besittelse.


Skulle varen mot formodning gå i stykker under reklamasjonsperioden, repareres den vederlagsfritt av DuKan eller av en av våre samarbeidspartnere.


Skade på produktet som skyldes betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten. Herunder hører også endring av tilført strømstyrke til enhver relatert komponent.


Det henvises for øvrig til Forbrukerkjøpsloven §27 angående reklamasjon.


2.1 Anvendelse av reklamasjonsrett
Reklamasjon på feil og mangler skal meddeles DuKan skriftlig og innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget, senest innen to måneder.


Før eventuell retur av varen, skal dette avtales med DuKan, som kan kontaktes på telefon 227 226 00.
Varer som ikke inngår i reklamasjonsretten og/eller mottas uten forsvarlig emballasje, vil bli om-emballert før varen returneres til Kunden, og der vil bli oppkrevd et beløp tilsvarende DuKans utgifter til denne nødvendige og forsvarlige emballering.


Varer som returneres til DuKan på oppkrav, eller som sendes uten porto, vil bli nektet mottatt av DuKan.3 Angrerett


Ved forbrukerkjøp hvor bestillingen av varer foretas via Internett eller over telefon, har forbrukeren etter loven 14 dagers ubetinget angrerett. DuKan gir kunden 4 ukers ubetinget angrerett for alle datamaskiner, med unntak fra iPad hvor angreretten er 14 dager.


Angreretten løper fra det tidspunkt varen overdras til forbrukeren. Skulle kjøpet angres innenfor 4 uker (14 dager for iPad), betaler DuKan tilbake kjøpesummen.


Dersom du vil benytte deg av angreretten, er det viktig at du skriftlig gir beskjed til vår Kundeservice; enten via e-post, eller ved å fylle ut angrerettskjemaet som fulgte med varene. Husk å oppgi kontonummer for tilbakebetaling av kjøpesummen.


Betingelsen for å anvende angreretten er at varen tilbakeleveres i original emballasje.
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og dersom beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.


Ved tilbakelevering, må varen sendes tilbake på samme måte som levert, eller leveres direkte til DuKan, senest 4 uker (14 dager for iPad) etter mottak.


DuKan tilbakebetaler kundens kjøpesum innen 14 dager fra den dag DuKan mottar varen og innholdet er kontrollert, ref forøvrig Angrerettloven §15.


Dersom varen ikke tilbakeleveres i vesentlig samme stand, vil DuKan skjønnsmessig gjøre en vurdering av verdiforringelsen grunnet varens og emballasjens beskadigelse, mangel eller forringelse. Denne verdiforringelsen vil bli fratrukket i tilbakebetalingen.


Link til angrerettskjema:http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=124 Reklamasjon vedrørende varer som ikke inneholder feil eller mangler


Ved kundens returnering av en vare til DuKan, grunnet reklamasjon (feil eller mangler ved varen), hvor den av kunden angitte feil eller mangel likevel ikke foreligger, vil varen bli returnert til kunden inklusive et testgebyr. DuKan forbeholder seg retten til å oppkreve testgebyret og forsendelsesomkostningene per oppkrav, såfremt der ikke foreligger annen avtale.


Testgebyret er kroner 250,- pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på bakgrunn av forbrukt tid i forbindelse med test og feilsøking som har vært nødvendig for å avgjøre at der ikke foreligger noen feil eller mangel.5 Betaling


De mulige betalingsmåter er: • Bank- eller kredittkort

 • Forskuddsbetaling (med giro)

 • Oppkrav (Oppkravsgebyr tilkommer. Varen hentes og betales hos Posten Norge)6 Priser og frakt


Alle priser er inkl. 25 % moms og i norske kroner, dersom ikke annet er oppgitt. Den på bestillingstidspunktet angitte pris er den gjeldende for bestillingen. Bestillingsprisen tillegges frakt, og eventuelle gebyrer (f.eks. oppkravsgebyr) etter Posten Norges, eller annen avtalt fraktørs, takster.


Prisene er kun gjeldende innenfor Norges fastlandsgrenser, dvs. ikke på Svalbard, Jan Mayen eller for andre fjerntliggende norske områder.7 Utlån og retur av nettverksutstyr


Dersom det bestilte produkt leveres med SIM-kort for Internett-forbindelse, er dette til utlån og forblir DuKans eiendom.


Dersom det bestilte produkt leveres med utlånt nettverksutstyr (f.eks. modem eller ruter) for Internettforbindelse, er dette nettverksutstyret til utlån og forblir DuKans eiendom.


Ved oppsigelse av service-ordning som inkluderer Internettforbindelse, skal SIM-kort og eventuelt lånt nettverksutstyr returneres til DuKan innen 14 dager etter oppsigelsen.8 Tvister


Partene skal søke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, så kan tvisten bringes inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal håndteres etter norsk rett.


LeiebetingelserDisse betingelser gjelder for alle avtaler med DuKan AS (heretter kalt «Duka») om leie av et Duka-produkt, medmindre en annen skriftlig avtale er inngått. Dukas generelle kjøps- og abonnementsbetingelser gjelder også for kundeforholdet. Dersom der er konflikt mellom de generelle og de spesifikke betingelser har de spesifikke betingelser og tilleggsvilkår forrang.


Du må være minst 18 år og myndig for at inngå en leieavtale. Din avtale med Duka består av ditt muntlige samtykke og/eller Dukas elektroniske ordrebekreftelse, som viser hva du har bestilt hos Duka.


Eiendomsrett


Den leide gjenstand er Dukas eiendom, og du kan derfor ikke selge, pantsette eller på annen måte rettslig råde over den leide gjenstand. Det oppnås ingen eiendomsrett over den leide gjenstand gjennom de løpende betalinger.


Dukas eiendomsrett omfatter også gjenstander som følger med avtalen (herunder programvare), eller som senere erstatter (deler av) det leide.


Bruksrett


Leieavtalen gir deg rett til å bruke det som er leid. Bruksretten er begrenset til deg som leier, og du er derfor ikke berettiget til at fremleie eller utlån av den leide gjenstand til tredjepart uten skriftlig samtykke fra Duka.


Den leide gjenstand må ikke endres eller utskiftes. Fabrikasjonsnumre, eller andre merker som tjener som identifikasjon av gjenstanden(e), eller angir Dukas eiendomsforhold, må ikke fjernes.


Såfremt der installeres tredjeparts-programvare på en leid datamaskin, er Duka ikke ansvarlig for vedlikehold av dette, eller for eventuelle følgevirkninger. Firmware- og BIOS-oppdateringer må ikke foretas av andre enn Duka.Leieytelsen


Som vederlag for bruken av de(n) leide gjenstand(ene) betales en Leieytelse, dersom størrelse avhenger av det leide produkt og den leieavtale som er inngått. Leien inngår som del av en serviceordning, som er underlagt vilkårene i Dukas alminnelige abonnementsbetingelser. De gjeldende abonnementsbetingelser kan alltid finnes på www.dukapc.no.


Leieytelsen betales per måned og er forskuddsvis. Den første betalingsperiode, umiddelbart etter opprettelse eller endring av avtalen, kan avvike fra dette, men etterfølgende innkrevinger vil være for en måned av gangen.


Feil eller mangler ved de(n) leide gjenstand(ene), samt tap eller beskadigelse eller av disse ved hendelser som ikke beror på dine forhold som leier, fritar deg ikke for å betale Leieytelsen.


Alle priser er inkl. moms.Dukas ansvar


Duka er ansvarlig for at de(n) leide gjenstand(ene) oppfyller de krav og spesifikasjoner, som fremgår av avtalen. I tilfelle av feil eller mangler ved det leide, sørger Duka for avhjelp fra leverandøren.


Duka er ansvarlig for å levere gjenstanden(e) til leieren i overensstemmelse med de leveringsvilkår som fremgår av Dukas alminnelige kjøpsbetingelser.Leiers ansvar


Som leier er du ansvarlig for enhver skade på det leide, som ikke skyldes funksjonsfeil oppstått ved normal bruk av det leide. Det betyr at du som leier bærer omkostningene ved enhver skade som oppstår som følge av forsettlig eller uaktsom, delvis eller hel beskadigelse av det leide. Ansvaret gjelder altså også beskadigelse ved tap, hærverk eller lignende, som ikke normalt dekkes av innboforsikringen.


Som leier er du forpliktet til at tegne en forsikring mot tap eller beskadigelse av de(n) leide gjenstand(ene), samt mot det ansvar som du som bruker, eller Duka som eier, måtte pådra seg ved bruk av de(n) leide gjenstand(ene). Som leier holder du Duka fri for ethvert ansvar som du måtte påføre deg overfor det offentlige eller overfor det private på grunn av bruk av det leide, herunder dersom det leide benyttes i strid med gjeldende forskrifter.


Enhver skade på det leide skal meddeles Duka omgående.


Dersom de(n) leide gjenstand(ene) kan repareres, skal dette skje hos Dukas, eller hos en av Dukas godkjente samarbeidspartnere, og kun etter avtale med Duka.


Det er ditt ansvar som leier, at Duka til enhver tid har din korrekte adresse, e-postadresse og telefonnummer. Ved adresseendring skal Duka informeres senest 7 dager før flyttingen.Vedlikehold


Som leier må du vedlikeholde de(n) leide gjenstand(ene), slik at de(n) til enhver tid er i god og brukbar stand og ikke påføres annen forringelse enn det som følger av alminnelig slitasje og elde.Angrerett


Når du inngår en leieavtale har du alltid 14 dages angrerett ifølge forbrukerkjøpsloven. For å utøve angreretten må du varsle Duka gjennom det medfølgende angrerettskjema.Oppsigelse


Leieavtalen kan fritt sies opp til utgang av hver hele kalendermåned. Du kan si opp ved å ringe til Duka Kundeservice på 227 226 00, eller ved å skrive til kundeservice@dukapc.no.


Ved oppsigelse innenfor en forskuddsbetalt periode, refunderes et evt. tilgodehavende til den konto du opplyser i forbindelse med oppsigelsen. Alle kundekonti gjøres opp månedlig, hvoretter et evt. tilgodehavende utbetales uten unødig forsinkelse.Tilbakelevering


Når leieavtalen sies opp eller opphører, skal de(n) leide gjenstand(ene) tilbakeleveres til Duka. Tilbakelevering skal skje etter forutgående avtale med Duka. Duka betaler heretter fraktomkostningene som er forbundet med å returnere gjenstanden(e).


Når du sender det leide retur til Duka, er du ansvarlig for at det er pakket forsvarlig. Det anbefales at du tar vare på originalemballasjen.


Når du tilbakeleverer en leid datamaskin, sørger Duka for at alle data og personlige opplysninger slettes fra maskinen. Det er ikke mulig å få tilbake data fra en maskin som er tilbakelevert.Misligholdelse


Ved vesentlig misligholdelse av avtalen forbeholder Duka seg rett til å heve leieavtalen, og ta tilbake de(n) leide gjenstand(er), samt innkreve forfalt leie og omkostninger som er påført gjennom misligholdelsen. Følgende utgjør vesentlig misligholdelse: • Dersom leie eller andre skyldige beløp uteblir i mer enn åtte dager etter forfallsdato.

 • Dersom leier vanrøkter eller forsømmer å vedlikeholde de(n) leide gjenstand(ene).

 • Dersom leier forsømmer sin meldeplikt i forbindelse med skade på de(n) leide gjenstand(ene) eller ved adresseendring.

 • Dersom de(n) leide gjenstand(ene) overdras til tredjepart uten Dukas samtykke.

 • Dersom de(n) leide gjenstand(ene) anvendes i strid med lover, forskrifter og instruksjoner som gjelder for bruk.


Avtale om service-ordning med DuKan AS1 Generelt om avtalen


1.1 Avtalens parter
Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt ”Kunden”, og DuKan AS, Reddalsveien 35, 4886 Grimstad (organisasjonsnummer: 997 922 174), heretter kalt ”DuKan”.


1.2 Avtalens språk
Avtalen mellom Kunden og DuKan inngås på norsk. Avtalen er kun tilgjengelig på norsk.


1.3 Avtalens deler
Avtalen inngås mellom Kunden og DuKan. Avtalen består av disse serviceordnings-betingelser og DuKans gjeldende priser (se punkt 3).


1.4 Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett, og enhver tvist som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved den alminnelige domstol.


1.5 Tjenester og bruksrett til programvare
Ved kjøp av DuKan maskinvare og tilhørende programvare oppnår Kunden en bruksrett til programvaren. Bruksrett til DuKans innholdstjenester og øvrige ytelser krever inngåelse av service-ordning.


1.6 Tjenesteinnhold i service-ordning
Basis service-ordning inneholder i utgangspunktet følgende tjenester: • Løpende oppdatering av programvare på Duka maskinvare

 • Adgang til Duka e-postkonto

 • Adgang til Duka moduler for bl.a. nyheter, TV-guide, værmelding, spill og bildefremvisning.

 • Adgang til hjelp fra Duka Kundeservice i tilfelle problemer med, eller spørsmål til, Duka produktet.


Det tas forbehold om at programmoduler og tjenesteinnholdet vil kunne endres over tid.


1.7 Moms
Alle oppgitte priser er inklusive moms.


1.8 Kundens adresse
Det er en forutsetning at Kunden har norsk bostedsadresse.


1.9 Meldinger via e-post
Der det i denne avtale er anført at en part skal gi skriftlig melding eller varsel til den annen part, er det tilstrekkelig å gi denne melding eller varsel ved bruk av e-post. Kunden aksepterer å motta meddelelser fra DuKan på den e-post adresse som Kunden er tildelt som del av sin service-ordning hos DuKan.


1.10 Eierforhold vedrørende SIM-kort og nettverksutstyr
Dersom Kunden får SIM-kort fra DuKan som del av sin service-ordning, er denne kun til utlån og forblir DuKans eiendom. SIM-kortet skal leveres tilbake til DuKan ved opphør av service-ordningen.


Dersom Kunden låner nettverksutstyr fra DuKan (f.eks. USB modem eller ruter), er dette kun til utlån, og forblir DuKans eiendom, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Lånt utstyr skal leveres tilbake til DuKan innen 14 dager etter at service-ordning opphører.


1.11 Manglende tilbakelevering av utlånt nettverksutstyr
Dersom utlånt utstyr ikke i tide leveres tilbake til DuKan, er DuKan berettiget til å fakturere Kunden for utstyret, ref. gjeldende prisliste på www.dukapc.no. Med mindre annet fremgår av denne prisliste, er prisen kr. 699 for et USB modem kr. 699,- og kr. 1000,- for en ruter.2 Personopplysninger


2.1 Opplysninger om Kunden
Ved inngåelse av service-ordning må Kunden oppgi navn, adresse og telefonnummer (og organisasjonsnummer dersom kunden er et selskap). Endringer i disse opplysninger skal straks meldes skriftlig til DuKan.


DuKan oppbevarer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer i en database så lenge Kunden er kunde hos DuKan. DuKan er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og for avgifts- og reklamasjons-håndtering.


DuKan er berettiget til å kunne utføre en kredittsjekk av kunder basert på navn og fødselsnummer før inngåelse av service-ordning.


2.2 Konfidensialitet
Alle opplysninger Kunden oppgir til DuKan er fortrolige, og vil ikke bli misbrukt eller videreformidlet til tredjepart uten Kundens forutgående aksept, jfr. dog punkt 9.2. Dette gjelder dog ikke dersom DuKan blir pålagt å gi ut slike opplysninger av myndighetene.


2.3 Logging
DuKan er berettiget til å foreta logging vedrørende bruk av DuKan programvare og tjenester med henblikk på generell analyse og produktforbedring.


2.4 Oppbevaring av data
Hvor det for øvrig følger av tjenestens natur at oppbevaring av Kundens data er nødvendig, er DuKan berettiget til å foreta slik oppbevaring.


2.5 Markedsføring og kundekartotek
Kunden aksepterer at de opplysninger som Kunden har avgitt i forbindelse med bestilling av DuKan maskinvare og service-ordning, inngår i DuKans kundekartotek, og at disse opplysninger kan behandles i forbindelse med DuKans markedsføring av tjenester med videre overfor Kunden.


2.6 Kundens rett til innsyn
Kunden har alltid mulighet for tilgang til innsyn i hvilke kundeopplysninger DuKan behandler i henhold til reglene i Personopplysningsloven.3 Priser og serviceordnings-betingelser


3.1 Gjeldende betingelser
De til enhver tid gjeldende betingelser og priser på DuKans produkter og tjenester finnes i prislisten på www.dukapc.no. Prisene kan også opplyses ved henvendelse til Kundeservice på telefon 227 226 00.


3.2 Opplysning om endringer
Endringer av priser og serviceordnings-betingelser varsles påwww.dukapc.noeller via e-post.


3.3 Internettforbruk
Dersom Kunden kjøper Internettadgang (som tillegg til sin basis service-ordning) via mobilt bredbånd fra DuKan, er denne internettadgang omfattet av en begrensning i det månedlige forbruk på den kapasitet (f.eks. 5GB eller 10 GB data per måned). Ved overskridelse av denne forbruksgrense kan DuKan stoppe forbindelsen eller redusere hastigheten.


3.4 Varsling av endringer
DuKan kan endre betingelsene for service-ordning og tilleggstjenester, inkl. prisene på disse,, med 30 dagers varsel. Endringer av positiv karakter for Kunden, herunder prisnedsettelser, kan skje uten forutgående varsel.4 Support


4.1 Feil og avbrudd
Informasjon om feil eller avbrudd på DuKans maskinvare, programvare eller Internett-forbindelse, kan, såfremt sistnevnte er levert av DuKan, foretas til Duka Kundeservice på telefon eller e-post. Vi vil påbegynne arbeidet med feilsøking og utbedring snarest deretter.


4.2 Hjelp til bruk av Duka-produkter
Kunden kan kontakte Duka Kundeservice for å få hjelp til spørsmål og problemer vedrørende bruken av Duka og dennes tilhørende tjeneste-moduler. Duka Kundeservice vil så hurtig som mulig, innenfor normal arbeidstid, søke å avhjelpe problemet eller besvare spørsmålet. Alternativt vil vi ta initiativ til nærmere undersøkelse av det meldte problem. Duka Kundeservice tilbyr ikke hjelp til andre programmer enn DuKans egen programvare. Der tilbys heller ikke hjelp til anvendelse av hjemmesider eller eksterne tjenester som f.eks. nettbank.


4.3 Fjerntilknytning
På en Duka-maskin (ikke iPad) er det installert et program som kan gi Duka Kundeservice og deres teknikere adgang til å fjernstyre Kundens datamaskin. Slik fjernstyring er synlig for Kunden og kan kun anvendes etter forutgående avtale med Kunden.


4.4 Gjenetablering av datamaskin
Såfremt der oppstår behov for reparasjon utenfor garanti, eller ny installasjon av programvare på Kundens Duka-maskin, f.eks. som følge av virusangrep eller inngrep foretatt av andre enn DuKans ansatte, kan dette foretas mot betaling etter nærmere avtale med DuKan.5 Betaling


5.1 Betaling for service-ordning
Betaling for service-ordning foretas forskuddsvis per kvartal fortrinnsvis ved inngåelse av Avtalegiro. Fakturaen forfaller til betaling den 15. i kvartalets første måned. Ved avtalegiro er forfallsdato den 21. i kvartalets første måned.


5.2 Betaling via annen ordning enn Avtalegiro
Avtalegiro er den enkleste betalingsmåten for service-ordningen. Dersom Kunden velger å benytte annen betalingsmåte, etter avtale, så er DuKan berettiget til å legge til et faktureringsgebyr på kr 50,- per faktura/giro.


5.3 For sen betaling
Dersom Kunden ikke betaler i tide, er DuKan berettiget til straks å foreta midlertidig avstengning av Kundens adgang til DuKans tjenester, inkludert Internett-tilgang.


5.4 Purring og renter
Ved forsinket betaling er DuKan berettiget til å kreve morarenter fra betalingsfristens utløp og inntil betaling blir foretatt, og for øvrig i henhold til Forsinkelsesrentelovens bestemmelser. DuKan er videre berettiget til å oppkreve gebyr ved utsendelse av purringsbrev/betalings-påminnelse.


5.5 Overdragelse av fordringer
DuKan kan, etter orientering til Kunden, la tredjemann ivareta innkreving av betaling for ytelser omfattet av denne avtale og andre ytelser levert av DuKan.6 Misligholdelse


6.1 Konsekvenser av misligholdelse
Dersom Kunden misligholder avtalen, har DuKan rett til uten varsel å heve avtalen og/eller sperre for Kundens bruk av DuKans tjenester. Misligholdelse er forhold som for eksempel: • Kunden stanser sine betalinger, innleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs

 • Kunden utøver sjikane mot DuKan eller mot DuKans medarbeidere eller øvrige kunder

 • Kunden ikke melder SIM-kort/nettverksutstyr (lånt fra DuKan) stjålet i tilfelle tyveri

 • Kunden misbruker sin adgang til DuKans produkter eller tjenester.7 Kundens øvrige forpliktelser


7.1 SIM-kort
Ved tyveri eller tap av SIM-kort (lånt fra DuKan) er Kunden forpliktet til straks å henvende seg til Duka Kundeservice for å få denne sperret.8 Oppsigelse av service-ordning


8.1 Kundens oppsigelsesvarsel
Kunden kan si opp sin service-ordning med DuKan ved utgangen av hver kalendermåned. Dersom Kunden har SIM-kort og/eller lånt nettverksutstyr fra DuKan, må dette returneres til DuKan før service-ordningen avsluttes.


8.2 Oppsigelsens form
En oppsigelse skal foretas skriftlig ved fremsendelse av brev eller e-post tilkundeservice@dukapc.no.


8.3 DuKans oppsigelsesvarsel
DuKan kan si opp avtalen med 30 dages varsel fra fremsendelse av skriftlig meddelelse til Kunden.


8.4 Returnering av forskuddsbetalt service-ordning
Kunden vil ved oppsigelse få returnert eventuelt utestående forskuddsbetalt service-ordning. Utbetalingen vil skje ca. 30 dager etter service-ordningens avslutning. Beløpet utbetales til det kontonummer Kunden oppgir.


8.5 Returnering av utstyr
Såfremt Kunden har mottatt utstyr til låns fra DuKan, skal dette returneres i forbindelse med avslutning av service-ordningen, ref. punktene 8.1, 1.10 og 1.11.9 Avtalens overdragelse


9.1 Kundens overdragelse
Kunden kan med DuKans skriftlige samtykke, dersom intet vesentlig taler imot, overdra service-ordningen til tredjemann. DuKan må ha skriftlig samtykke fra både Kunden og tredjemann, og eventuell gjeld må betales innen overdragelsen. DuKan har rett til å kreve et gebyr for overdragelsen til den nye eier.


9.2 DuKans overdragelse
DuKan kan fritt overdra kundeforholdet til tredjemann eller annen eierstruktur.10 Ansvar


10.1 Avbrudd
DuKan hefter ikke for feil, avbrudd, driftsmessige inngrep eller forstyrrelser, som skyldes forhold som kan henføres til teleoperatører og underleverandører. DuKan er ikke erstatningsansvarlig, jfr. alminnelige erstatningsregler, for økonomiske tap forårsaket av bruk av, eller manglende tilgang til, DuKans produkter og tjenester.


10.2 Indirekte tap mv.
DuKan hefter ikke for indirekte tap, følgeskader, driftstap, tap av omsetning eller avanse, tap av data, krav fra tredjemann eller annet økonomisk konsekvenstap som følge av at DuKan maskinvare, programvare eller tjenester ikke kunne benyttes som forventet.


10.3 Avbrytelser forøvrig
DuKan er ikke ansvarlig for avbrytelser, avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenestene i forbindelse med oppgraderinger. Slike oppgraderinger kan være nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.


10.4 Uberettiget adgang
DuKan er ikke ansvarlig for tilfeller hvor tredjemann uberettiget har skaffet seg adgang til Duka maskinvare, programvare, servere, Internettforbindelser eller liknende.


10.5 Forbehold for trykkfeil
DuKan tar forbehold for mulige trykk- og bilde-feil i sitt materiale.


10.6 Force majeure
DuKan er fritatt for ansvar i tilfelle det oppstår omstendigheter utenfor DuKans kontroll: brann, krig, opprør, streik, lockout, naturkatastrofer, myndighetspåbud eller liknende (force majeure), og ved forhold som DuKan ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning ved service-ordningens inngåelse.16-12-2016

Hjelpen er aldri langt unna

Trenger du hjelp underveis, sitter vi klare på 227 226 00

Spørgsmål og svarKundeservice